Forslag om endring i taubaneforskrifta på høyring

Forslaget inneber ei endring i varslings- og rapporteringsplikta.

Endringane kjem som ei følgje av at Statens havarikommisjon skal bli undersøkingsstyresmakt på taubaneområdet frå 1. januar 2024.

Den største endringa for varslingsplikta er at varsling av taubaneulykker og alvorlege taubanehendingar skal gjerast til Statens havarikommisjon, og ikkje til Statens jernbanetilsyn.

Den største endringa for rapporteringa er at rapportane for taubaneulykker og alvorlege taubanehendingar skal sendast til Statens jernbanetilsyn og til Statens havarikommisjon.

Sjå høyringa med forslaget.