Prisar for magnetinduktiv prøving

Tid til førebuing av prøvinga, sjølve prøvinga, rapportering og apparatleige blir fakturerte etter dei gjeldande satsane.

Publisert: 10.08.2016   Endret: 17.08.2017

Reisetid og direkte reisekostnader innanfor det som blir rekna for normalt omfang blir dekte av årsavgiftene.

Utferding av nytt driftsløyve eller endringar i eksisterande driftsløyve. Gjeld ikkje ved skifte av driftsleiar.

Når det blir utferda eitt eller to driftsløyve til same konsesjonshavar, blir det for dette belasta ein sum per driftsløyve på kr 2 100,-.

Dersom det blir utferda meir enn to driftsløyve samstundes, blir det for kvart av dei overskytande belasta ein sum på kr 1 050,-.

Eksamen for sertifisering av driftsleiarar
Avlegging av eksamen, inkludert sensur og utferding av sertifikat, kostar kr 1 550,-.

Fornya eksamen kostar kr 1 550,-.

Fant du det du lette etter?