Årsgebyr og prisar

Det blir kravd inn ei årleg avgift til Statens jernbanetilsyn frå alle taubaner med driftsløyve.

Publisert: 10.08.2016   Endret: 08.03.2017

Årsgebyr 2017

Område Pris
Skitau 3.000,-
Skitrekk med lengde mindre eller lik 400 meter 5.900,-
Skitrekk med lengde over 400 meter 10.900,-
Stolheis med faste klemmer med lengde mindre eller lik 400 meter  8.900,-
Stolheis med faste klemmer med lengde over 400 meter  15.000,-
Stolheisar med løyselege klemmer 19.500,-
Kabelbaner 19.500,-
Totausbaner 19.500,-
Kabelkraner 19.500,-
Godstaubaner 4.500,-

Dersom det ikkje er ønske om å setje ei taubane som har driftsløyve per 1. januar i drift i inneverande sesong, må konsesjonshavaren skriftleg be Statens jernbanetilsyn om å inndra driftsløyvet for å sleppe å betale årsgebyret. Førespurnaden må vere send til tilsynet innan 1. februar.

Konsesjonshandsaming og førstegongstilsyn

Arbeidet blir fakturert etter medgått sakshandsamingstid til den gjeldande timesatsen. For førstegongstilsyn inkluderer dette tid til ferdigsynfaring og rapportering. Reisetid og direkte reisekostnader innanfor det som blir rekna for normalt omfang blir dekte av årsavgiftene. Ekstraordinære kostnader blir fakturerte heilt ut.