§ 7-1.Beredskap

§ 7-1.Beredskap

Jernbanevirksomheten skal ha beredskap for hendelser som følge av, eller trussel om, tilsiktede uønskede handlinger. Beredskapen skal være dimensjonert på grunnlag av risikovurderinger og beredskapsanalyser og være beskrevet i beredskapsplaner.
Beredskapen skal minimum omfatte:
 1. a.
  oversikt over kompetent og øvet personell,
 2. b.
  oversikt over utstyr og materiell,
 3. c.
  oversikt over hvilke andre relevante aktører med beredskapsressurser jernbanevirksomheten er avhengig av,
 4. d.
  et dokumentert beredskapsplanverk, med tydelig rollefordeling, varslingslister og tiltaksplaner,
 5. e.
  rutiner som sikrer at reisende og publikum får informasjon om hvordan de skal forholde seg og
 6. f.
  rutiner for kommunikasjon i nødsituasjoner.
Jernbanevirksomheten skal samordne sine beredskapsplaner med andre relevante aktører og offentlige myndigheter.
Infrastrukturforvaltere skal samordne sine beredskapsplaner med relevante jernbanevirksomheter.