§ 6-3.Oppfølging og oppdatering av risikovurderinger

§ 6-3.Oppfølging og oppdatering av risikovurderinger

Jernbanevirksomheten skal systematisk følge opp forutsetningene for, avgrensningene og resultatene av risikovurderingene. Jernbanevirksomheten skal gjennomføre nødvendige sikringstiltak for å håndtere identifiserte risikoer, og skal i nødvendig grad samarbeide med andre jernbanevirksomheter og tredjeparter om dette. Tiltakene, og hvilke funksjoner de skal ivareta, skal være kjent for relevant personell.
Risikovurderingene skal oppdateres hvis avgrensningene eller forutsetningene for risikovurderingene endrer seg, eller hvis det foreligger annen ny kunnskap av betydning for vurderingene.