§ 3-1.Krav til styringssystem for sikring

§ 3-1.Krav til styringssystem for sikring

Jernbanevirksomheten skal ha et styringssystem som dekker sikring.
Styringssystemet skal være tilpasset virksomhetens art og omfang. Styringssystemet skal kontinuerlig forbedres og være oppdatert. Styringssystemet skal være dokumentert, og alle endringer skal være sporbare.
Styringssystemet skal ta hensyn til alle relevante risikoer knyttet til tilsiktede uønskede handlinger forbundet med virksomheten. Styringssystemet skal inneholde bestemmelser som er nødvendige for å kunne forebygge og håndtere risikoer som følge av tilsiktede uønskede handlinger.
Ledelsen og relevant personale skal være involvert i å utvikle styringssystemet.
Jernbanevirksomheten skal gjennom avtale stille de samme styringskravene til oppgaver utført av leverandører, som til oppgaver jernbanevirksomheten utfører selv.
Infrastrukturforvalters styringssystem skal også ta hensyn til virkningene av annen virksomhet, og omfatte bestemmelser som skal gjøre det mulig for alle jernbanevirksomheter å drive sikringsarbeid i samsvar med kravene i jernbanelovgivningen.