§ 9-3.Straff

§ 9-3.Straff

Overtredelse av bestemmelser i denne forskriften er straffbart etter jernbaneloven § 22 dersom forholdet ikke går under en strengere straffebestemmelse.