Kapittel 9. Tilsyn, unntak og ikrafttredelse

§ 9-1.Tilsyn og pålegg

§ 9-1.Tilsyn og pålegg

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn etter denne forskriften.

§ 9-2.Unntak fra forskriften

§ 9-2.Unntak fra forskriften

Statens jernbanetilsyn kan gjøre unntak fra denne forskriften dersom det foreligger særlige grunner.

§ 9-3.Straff

§ 9-3.Straff

Overtredelse av bestemmelser i denne forskriften er straffbart etter jernbaneloven § 22 dersom forholdet ikke går under en strengere straffebestemmelse.

§ 9-4.Når forskriften trer i kraft

§ 9-4.Når forskriften trer i kraft

§ 9-1.Tilsyn og pålegg

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn etter denne forskriften.

§ 9-2.Unntak fra forskriften

Statens jernbanetilsyn kan gjøre unntak fra denne forskriften dersom det foreligger særlige grunner.

§ 9-3.Straff

Overtredelse av bestemmelser i denne forskriften er straffbart etter jernbaneloven § 22 dersom forholdet ikke går under en strengere straffebestemmelse.