Kapittel 8. Avsluttende bestemmelser

§ 8-1.Unntak fra forskriften

§ 8-1.Unntak fra forskriften

Statens jernbanetilsyn kan i det enkelte tilfellet gjøre unntak fra denne forskriften dersom særlige grunner tilsier det.

§ 8-2.Ikrafttredelse

§ 8-2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2015.