Kapittel 7. Måling, oppfølging og forbedring

§ 7-1.Revisjoner

§ 7-1.Revisjoner

Jernbanevirksomheten skal systematisk gjennomføre revisjoner av sitt styringssystem for sikring for å kontrollere om det er tilfredsstillende dokumentert og etterlevd og om det tilfredsstiller krav i jernbanelovgivningen.
Jernbanevirksomheten skal systematisk gjennomføre revisjoner av leverandører for å kontrollere om leverandører overholder krav i eller i medhold av avtaler.
Revisjoner skal gjennomføres i henhold til anerkjent metodikk, vedtatte revisjonsprogrammer og på en måte som ivaretar objektivitet og uavhengighet.

§ 7-2.Oppfølging av uønskede hendelser

§ 7-2.Oppfølging av uønskede hendelser

Jernbanevirksomheten skal ha system for intern rapportering, registrering, granskning og analyse av uønskede hendelser.
Jernbanevirksomheten skal registrere, undersøke, analysere og følge opp uønskede hendelser. Hendelsene skal analyseres både enkeltvis og i forhold til andre hendelser for å sikre at nødvendige tiltak identifiseres.
Tiltakene skal følges opp og effekten evalueres. Inntil nødvendige tiltak er iverksatt skal det ved behov gjennomføres kompenserende tiltak.

§ 7-3.Beredskapsøvelser

§ 7-3.Beredskapsøvelser

Jernbanevirksomheten skal regelmessig gjennomføre øvelser for å verifisere at beredskapen fungerer etter sin hensikt.
Jernbanevirksomhetene skal samordne slike øvelser i den grad det er nødvendig.

§ 7-4.Oppfølging av avvik

§ 7-4.Oppfølging av avvik

Jernbanevirksomheten skal registrere og følge opp avvik fra krav om sikring i jernbanelovgivningen og interne bestemmelser. Det skal tas stilling til avvikenes betydning for sikkerheten, både enkeltvis og i forhold til andre avvik.
Jernbanevirksomheten skal korrigere avvik, avdekke årsakene til avvikene og iverksette tiltak for å hindre gjentakelse. Tiltakene skal følges opp og effekten av tiltakene evalueres. Inntil avvik er korrigert skal det ved behov gjennomføres kompenserende tiltak.