§ 6-2.Oppfølging og oppdatering av risikovurderinger

§ 6-2.Oppfølging og oppdatering av risikovurderinger

Jernbanevirksomheten skal systematisk følge opp forutsetningene for, avgrensningene og resultatene av risikovurderingene. Jernbanevirksomheten skal gjennomføre nødvendige tiltak for håndtering av risikoer identifisert i risikovurderinger, eventuelt i samarbeid med andre jernbanevirksomheter og/eller tredjeparter.
Ved endringer i forutsetninger eller avgrensninger av risikovurderinger, eller når det foreligger annen ny kunnskap av betydning for vurderingene, skal risikovurderingene oppdateres.
Jernbanevirksomheten skal ha oversikt over utførte risikovurderinger, samt deres gyldighetsstatus, forutsetninger og avgrensninger. Det skal sikres samsvar mellom vurderinger som utfyller eller bygger på hverandre.
Jernbanevirksomheten skal ha sikringstiltak som hindrer eller forsinker uønsket adgang til verdier og som er dimensjonert i forhold til trusselbildet.
Sikringstiltak skal være identifisert, og det skal være kjent for relevant personell hvilke sikringstiltak som er etablert og hvilke funksjoner de skal ivareta. Der det er nødvendig med flere sikringstiltak, skal det være tilstrekkelig uavhengighet mellom dem.