§ 4-3.Beredskap

§ 4-3.Beredskap

Den øverste ledelsen har ansvaret for at jernbanevirksomheten har beredskap for nødssituasjoner som følge av tilsiktede uønskede handlinger. Beredskapen skal være dimensjonert på grunnlag av resultatene fra beredskapsanalyser og trusselvurderinger og være beskrevet i beredskapsplaner.
Jernbanevirksomheten skal sikre at nødvendige tiltak blir satt i verk raskest mulig slik at faresituasjoner ikke utvikler seg til ulykkessituasjoner og personer kan evakueres effektivt og trygt.
Beredskapen skal omfatte blant annet:
 1. a.
  kompetent og øvet personell,
 2. b.
  organisering, utstyr og materiell for effektiv beredskapsinnsats,
 3. c.
  oversikt over grensesnitt mot andre relevante virksomheter som har beredskapsressurser,
 4. d.
  et dokumentert beredskapsplanverk, med tydelig rollefordeling, varslingslister og innsatsplaner og
 5. e.
  informasjonsberedskap i krisesituasjoner som sikrer at reisende og publikum får informasjon om hvordan de skal forholde seg.
Beredskapen skal være samordnet med relevante offentlige myndigheter.
Infrastrukturforvalter har ansvaret for at egne beredskapsplaner og beredskapsplanene til andre relevante jernbanevirksomheter er koordinert.
Infrastrukturforvalter skal fastsette og formidle bestemmelser som er nødvendige for å opprettholde effektiv kommunikasjon med relevante jernbanevirksomheter og andre aktører i nødssituasjoner. Bestemmelsene skal utarbeides i samarbeid med jernbanevirksomhetene.