§ 3-1.Krav til styringssystem for sikring

§ 3-1.Krav til styringssystem for sikring

Jernbanevirksomheten skal ha et styringssystem som dekker sikring.
Styringssystemet skal være tilpasset arten og omfanget av den aktuelle virksomheten, og andre forhold ved denne. Styringssystemet skal videre sikre håndtering av risikoer som følge av tilsiktede uønskede handlinger forbundet med virksomheten.
Styringssystemet skal ta hensyn til alle relevante risikoer som kan oppstå som følge av tilsiktede uønskede handlinger. Styringssystemet skal vise hvordan kontrollen er sikret fra den øverste ledelsens side på ulike nivåer, hvordan personalet på alle nivåer er involvert og hvordan den kontinuerlige forbedringen av styringssystemet sikres.
Jernbanevirksomheten skal gjennom avtale stille de samme styrings- og sikringskrav til aktiviteter utført av leverandører, som til aktiviteter utført av egen virksomhet.
Infrastrukturforvalters styringssystem skal ta hensyn til virkningene av annen virksomhet, og omfatte bestemmelser som skal gjøre det mulig for alle jernbanevirksomheter å drive sikringsarbeid i samsvar med krav i jernbanelovgivningen.