Kapittel 3. System for styring av sikring

§ 3-1.Krav til styringssystem for sikring

§ 3-1.Krav til styringssystem for sikring

Jernbanevirksomheten skal ha et styringssystem som dekker sikring.
Styringssystemet skal være tilpasset arten og omfanget av den aktuelle virksomheten, og andre forhold ved denne. Styringssystemet skal videre sikre håndtering av risikoer som følge av tilsiktede uønskede handlinger forbundet med virksomheten.
Styringssystemet skal ta hensyn til alle relevante risikoer som kan oppstå som følge av tilsiktede uønskede handlinger. Styringssystemet skal vise hvordan kontrollen er sikret fra den øverste ledelsens side på ulike nivåer, hvordan personalet på alle nivåer er involvert og hvordan den kontinuerlige forbedringen av styringssystemet sikres.
Jernbanevirksomheten skal gjennom avtale stille de samme styrings- og sikringskrav til aktiviteter utført av leverandører, som til aktiviteter utført av egen virksomhet.
Infrastrukturforvalters styringssystem skal ta hensyn til virkningene av annen virksomhet, og omfatte bestemmelser som skal gjøre det mulig for alle jernbanevirksomheter å drive sikringsarbeid i samsvar med krav i jernbanelovgivningen.

§ 3-2.Dokumentasjon

§ 3-2.Dokumentasjon

Styringssystemet for sikring skal dokumenteres. Dokumentasjonen skal gjøres tilgjengelig og kjent på en hensiktsmessig måte for alt personell med behov for slik tilgang.
Jernbanevirksomheten skal ha en oppdatert oversikt over alle bestemmelser i styringssystemet der blant annet status for gyldighet for bestemmelsene er angitt.
Dokumentasjonen skal være styrt og sporbar. Jernbanevirksomheten skal ha bestemmelser om styring og kontroll av dokumenter som inngår i styringssystemet.

§ 3-3.Informasjon

§ 3-3.Informasjon

Jernbanevirksomheten skal sikre at personell får nødvendig og korrekt informasjon for å utføre sine arbeidsoppgaver. Informasjon som det er nødvendig å skjerme, skal være identifisert og underlagt nødvendig kontroll.

§ 3-4.Taushetsplikt

§ 3-4.Taushetsplikt

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for den som driver jernbanevirksomhet, for tilsynsmyndigheten eller for overordnet myndighet, har taushetsplikt om det vedkommende får vite om informasjon jernbanevirksomheten har funnet det nødvendig å skjerme etter § 3-3. Det samme gjelder informasjon vedkommende får vite om i tjenesten eller arbeidet som det er nødvendig å skjerme etter § 3-3.
Taushetsplikten etter første ledd er ikke til hinder for at slik informasjon gis til andre når det er nødvendig for å oppfylle forskriftens formål.
Hvis informasjon gis med hjemmel i annet ledd, til noen som ikke selv har like streng eller tilsvarende taushetsplikt etter annen lov, gjelder taushetsplikten etter første ledd tilsvarende for den som får informasjonen. Den som gir informasjonen skal samtidig gjøre oppmerksom på dette, og kan kreve skriftlig erklæring om at den som får informasjonen kjenner og vil overholde taushetsplikten. Informasjonen kan bare brukes til det formål som begrunnet at den ble gitt.
Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet arbeidet eller oppdraget.

§ 3-5.Prosedyrer m.m.

§ 3-5.Prosedyrer m.m.

Jernbanevirksomheten skal utarbeide prosedyrer og/eller bestemmelser som dekker alle forhold av betydning for sikring, herunder behandling av trusselvurderinger.