Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Formål

§ 1-1.Formål

Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede handlinger og begrense konsekvensene av dem.

§ 1-2.Virkeområde

§ 1-2.Virkeområde

Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.
Forskriften gjelder for arbeid rettet mot terror og sabotasje og trussel om dette samt hærverk og tyveri med særlig stort skadepotensiale.

§ 1-3.Definisjoner

§ 1-3.Definisjoner

I forskriften her forstås med:
 1. a.
  beredskap: forberedt evne til på kort varsel å kunne øke sikkerhetsnivå, håndtere en uønsket hendelse eller tilstand, eller evne til å gjenopprette tilfredsstillende tilstand etter en uønsket hendelse eller tilstand,
 2. b.
  jernbanevirksomhet: drift av infrastruktur, trafikkstyring og/eller gods- og/eller persontransport, eller den som driver infrastruktur, trafikkstyring og/eller gods- og/eller persontransport,
 3. c.
  risiko: uttrykk for forholdet mellom trusselen mot en gitt verdi og denne verdiens sårbarhet overfor den spesifiserte trusselen,
 4. d.
  risikovurdering: helhetsvurdering basert på verdivurdering (eller konsekvensvurdering), trusselvurdering og sårbarhetsvurdering, med mål om å angi en entitets risiko i en definert sikringsmessig kontekst,
 5. e.
  sikkerhet: reell eller oppfattet tilstand som innebærer fravær av uønskede hendelser, frykt eller fare,
 6. f.
  styringssystem for sikring: organisasjon og systemer opprettet av en jernbanevirksomhet med henblikk på håndtering av risiko forbundet med tilsiktede uønskede handlinger,
 7. g.
  sikring: bruk av sikringstiltak ved håndtering av risiko forbundet med tilsiktede uønskede handlinger,
 8. h.
  sikringstiltak: tiltak for å redusere risiko forbundet med tilsiktede uønskede handlinger,
 9. i.
  sårbarhet: manglende evne til å motstå en uønsket hendelse eller opprette ny stabil tilstand dersom en verdi er utsatt for uønsket påvirkning,
 10. j.
  tilsiktet uønsket handling: uønsket hendelse som forårsakes av en aktør som handler med hensikt, begrenset til terror og sabotasje og trussel om dette samt hærverk og tyveri med særlig stort skadepotensiale,
 11. k.
  trussel: mulig uønsket handling som kan gi en negativ konsekvens for en entitets sikkerhet,
 12. l.
  trusselvurdering: beskrivelse av en entitets trusselbilde og en vurdering av trusselaktørenes intensjon og kapasitet,
 13. m.
  uønsket hendelse: hendelse som kan utsette en verdi for uønsket påvirkning,
 14. n.
  verdi: ressurs som hvis den blir utsatt for uønsket påvirkning vil medføre en negativ konsekvens for den som eier, forvalter eller drar fordel av ressursen.