§ 5.Krav til sikkerhetsstyringssystem

§ 5.Krav til sikkerhetsstyringssystem

Sikkerhetsstyringssystemet skal minst omfatte:
 1. a.
  bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp,
 2. b.
  bestemmelser om drift og vedlikehold som ivaretar tilfredsstillende sikkerhet,
 3. c.
  krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten,
 4. d.
  beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon, herunder instrukser for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten,
 5. e.
  beredskapsplan og beredskapsøvelser,
 6. f.
  rutiner for oppfølging av jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse, jernbanehendelse og avvik fra jernbanelovgivningen og interne bestemmelser. Rutinene skal omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningene av ulykken, hendelsen eller avviket, undersøkelse av årsak og fastsettelse av tiltak for å hindre gjentagelse og
 7. g.
  årlig oppsummering av foregående års sikkerhetsarbeid,
 8. h.
  bestemmelser som sikrer at de medisinske, psykologiske og helsemessige kravene i kapittel 7 oppfylles.