§ 6-10.Fornyelse og oppgradering av kjøretøy

§ 6-10.Fornyelse og oppgradering av kjøretøy

Når et kjøretøy som allerede har tillatelse, fornyes eller oppgraderes, kreves det en ny tillatelse dersom
  1. a.
    det gjøres endringer i parameterverdiene som ligger utenfor området for akseptable parametrer som er definert i TSI-ene eller i nasjonale tekniske krav,
  2. b.
    sikkerhetsnivået til det aktuelle kjøretøyet kan påvirkes negativt av det planlagte arbeidet, eller
  3. c.
    den relevante TSI-en krever det.