§ 5-5.Søknad om tillatelse til å ta i bruk faste anlegg

§ 5-5.Søknad om tillatelse til å ta i bruk faste anlegg

Søknad om tillatelse til å ta i bruk faste anlegg skal sendes til Statens jernbanetilsyn sammen med
  1. a.
    EF-verifiseringserklæring, inkludert underlagsdokumenter,
  2. b.
    dokumentasjon av delsystemenes tekniske forenlighet med det systemet de integreres i, fastslått på grunnlag av de relevante TSI-ene, nasjonale regler, jf. jernbaneinfrastrukturforskriften og registre,
  3. c.
    dokumentasjon av sikker integrering av delsystemer, fastslått på grunnlag av TSI-ene, nasjonale regler og de felles sikkerhetsmetodene (CSM) definert i artikkel 6 i direktiv (EU) 2016/798.
For delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» som omfatter ETCS- og GSM-R-utstyr, skal søkeren i tillegg legge ved Byråets godkjenning, jf. § 5-7. Hvis det etter godkjenning gjøres endringer i utkastet til anbudsgrunnlagene eller beskrivelsen av de planlagte tekniske løsningene, skal søkeren vedlegge dokumentasjon på resultatet av samordningsprosessen, jf. § 5-7 femte ledd.