§ 8-2.Overgangsordning for bruk av kjøretøy

§ 8-2.Overgangsordning for bruk av kjøretøy

Kjøretøy som har tillatelse gitt før ikrafttredelse av denne forskriften gjelder med de vilkår den er gitt i henhold til.
Dersom et kjøretøy som har fått tillatelse til ibruktaking før ikrafttredelse av denne forskriften skal brukes på flere jernbanenett enn den opprinnelige tillatelsen omfatter, skal det søkes om ny tillatelse til å bringe kjøretøyet i omsetning på de nye jernbanenettene. Søknad om tillatelse på disse ytterligere jernbanenettene er omfattet av § 6-2 til § 6-11.