§ 1.Virkeområde

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder den som driver jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m.
Kravene i forskriften omfatter personell som utfører følgende arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten:
 1. a.
  utfører trafikkstyring,
 2. b.
  framfører rullende materiell,
 3. c.
  utfører eller leder skifting,
 4. d.
  utfører trafikksikkerhetsoppgaver om bord i tog, herunder beredskapsoppgaver,
 5. e.
  har sikkerhetsansvar ved arbeid og aktivitet i og ved spor,
 6. f.
  bedømmer den trafikksikkerhetsmessige tilstanden til rullende materiell i operativ drift og kjørevei i forhold til tekniske funksjoner.
Forskriften her gjelder ikke førere på det nasjonale jernbanenettet som har førerbevis etter forskrift 27. november 2009 nr. 1414 om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften).