Kapittel 8. Avsluttende bestemmelser

§ 47.Unntak

§ 47.Unntak

Statens jernbanetilsyn kan i det enkelte tilfellet gjøre unntak fra denne forskriften dersom særlige grunner tilsier det.

Kommentar:

Etter denne bestemmelsen kan Statens jernbanetilsyn «gjøre unntak fra denne forskriften dersom særlige grunner tilsier det». Statens jernbanetilsyn vil understreke at det ikke skal være enkelt å få unntak fra krav i forskriften, jamfør ordlyden «særlige grunner». Ved avgjørelsen av en søknad om unntak vil det legges vekt på at søkeren har foretatt en risikovurdering av den alternative løsningen som velges.

§ 48.Ikrafttredelse

§ 48.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 6. desember 2006 nr. 1356 om krav til sporvei, tunnelbane og forstadsbane, og sidespor m.m. (kravforskriften).