§ 13-8.Krav om autorisasjon

§ 13-8.Krav om autorisasjon

Førere skal ha autorisasjon gitt av jernbanevirksomheten. Autorisasjon kan bare gis til personell som gjennom teoretiske og praktiske prøver har vist at de tilfredsstiller de kompetansekrav som stilles i forskriften her, tilfredsstiller krav til fysisk og psykisk helse og for øvrig er skikket til å utføre arbeidsoppgaver som er tillagt førere på en sikker måte. For førere som kjører i blandet trafikk er det krav om førerkort klasse B.
Det skal utstedes et autorisasjonsbevis som minst skal inneholde:
 1. a.
  navn og adresse på jernbanevirksomheten som har gitt autorisasjonen,
 2. b.
  navn på føreren,
 3. c.
  utstedelsesdato og gyldighetstid,
 4. d.
  hvilke typer kjøretøy føreren kan kjøre,
 5. e.
  hvilke strekninger føreren kan kjøre og
 6. f.
  eventuelle begrensninger i autorisasjonen.