Kapittel 13. Autorisasjon av fører

§ 13-1.Krav til alder og førerkort

§ 13-1.Krav til alder og førerkort

Fører skal ha fylt 20 år. Fører av tog i blandet trafikk skal ha førerkort klasse B.

§ 13-2.Overordnede kompetansekrav

§ 13-2.Overordnede kompetansekrav

Førere skal ha overordnet forståelse for det trafikksystemet de opererer i.
Førere skal kunne kjøre tog på en sikker måte, og anvende bestemmelsene for framføring.
Førere skal kunne foreta nødvendig klargjøring av kjøretøy, herunder sikkerhetsmessig kontroll av tekniske overvåkingssystemer.
Førere skal kunne vurdere hvilken bremseevne et tog har, og hvilke konsekvenser dette har for kjøringen på den aktuelle strekningen.
Førere skal ha tilstrekkelige norskkunnskaper, slik at de kan kommunisere med trafikkstyrer.
Førere skal kunne anvende bestemmelsene for skifting og skal kunne framføre kjøretøy under skifting.

§ 13-3.Krav til teknisk kompetanse

§ 13-3.Krav til teknisk kompetanse

Førere skal ha kjennskap til kjøretøyets oppbygging og konstruksjon, herunder mekanisk og elektrisk oppbygging, automatisk hastighetsovervåkning, kommunikasjonssystem og dørsystem, slik at vedkommende kan vurdere kjøretøyets tilstand i forhold til kravet om sikker framføring.
Førere skal ha forståelse for virkemåten til bremsesystemer på kjøretøyer og beherske bruk og behandling av disse.

§ 13-4.Krav til kompetanse om infrastruktur

§ 13-4.Krav til kompetanse om infrastruktur

Førere skal ha gode kunnskaper om og forståelse for den grunnleggende virkemåten til signalanlegg.
Førere skal videre ha kjennskap til hvordan spor- og strømforsyningsanlegg er bygget opp, og ha kjennskap til kommunikasjonssystemer.

§ 13-5.Krav til kompetanse om samspill mellom kjøretøy og spor

§ 13-5.Krav til kompetanse om samspill mellom kjøretøy og spor

Førere skal forstå hvordan adhesjonsforholdet virker inn på trekkraft og bremsekraft, samt kjenne til hvilke krefter som oppstår mellom spor og kjøretøy ved kjøring.
Førere skal videre ha kjennskap til samspillet mellom kjøretøyets og infrastrukturens strømforsynings- og signalanlegg.

§ 13-6.Krav til kompetanse i forhold til beredskap og nødsituasjoner

§ 13-6.Krav til kompetanse i forhold til beredskap og nødsituasjoner

Førere skal kunne håndtere nødsituasjoner, herunder nødprosedyrer og evakuering.

§ 13-7.Krav til strekningskunnskap

§ 13-7.Krav til strekningskunnskap

Førere skal være godt kjent på strekningen de kjører på.

§ 13-8.Krav om autorisasjon

§ 13-8.Krav om autorisasjon

Førere skal ha autorisasjon gitt av jernbanevirksomheten. Autorisasjon kan bare gis til personell som gjennom teoretiske og praktiske prøver har vist at de tilfredsstiller de kompetansekrav som stilles i forskriften her, tilfredsstiller krav til fysisk og psykisk helse og for øvrig er skikket til å utføre arbeidsoppgaver som er tillagt førere på en sikker måte. For førere som kjører i blandet trafikk er det krav om førerkort klasse B.
Det skal utstedes et autorisasjonsbevis som minst skal inneholde:
 1. a.
  navn og adresse på jernbanevirksomheten som har gitt autorisasjonen,
 2. b.
  navn på føreren,
 3. c.
  utstedelsesdato og gyldighetstid,
 4. d.
  hvilke typer kjøretøy føreren kan kjøre,
 5. e.
  hvilke strekninger føreren kan kjøre og
 6. f.
  eventuelle begrensninger i autorisasjonen.

§ 13-9.Tilbaketrekking av autorisasjon

§ 13-9.Tilbaketrekking av autorisasjon

Jernbanevirksomheten skal trekke tilbake autorisasjonen til førere som ikke tilfredsstiller kravene i § 13-8, og skal ha utfyllende bestemmelser for når autorisasjon skal tilbaketrekkes.
En eventuell ny autorisasjon gis i henhold til § 13-8 i forskriften her.

§ 13-10.Krav om førerregister

§ 13-10.Krav om førerregister

Den som driver jernbanevirksomhet skal ha et oppdatert register over autoriserte førere av kjøretøy som virksomheten benytter.

§ 13-1.Krav til alder og førerkort

Fører skal ha fylt 20 år. Fører av tog i blandet trafikk skal ha førerkort klasse B.

§ 13-2.Overordnede kompetansekrav

Førere skal ha overordnet forståelse for det trafikksystemet de opererer i.
Førere skal kunne kjøre tog på en sikker måte, og anvende bestemmelsene for framføring.
Førere skal kunne foreta nødvendig klargjøring av kjøretøy, herunder sikkerhetsmessig kontroll av tekniske overvåkingssystemer.
Førere skal kunne vurdere hvilken bremseevne et tog har, og hvilke konsekvenser dette har for kjøringen på den aktuelle strekningen.
Førere skal ha tilstrekkelige norskkunnskaper, slik at de kan kommunisere med trafikkstyrer.
Førere skal kunne anvende bestemmelsene for skifting og skal kunne framføre kjøretøy under skifting.

§ 13-3.Krav til teknisk kompetanse

Førere skal ha kjennskap til kjøretøyets oppbygging og konstruksjon, herunder mekanisk og elektrisk oppbygging, automatisk hastighetsovervåkning, kommunikasjonssystem og dørsystem, slik at vedkommende kan vurdere kjøretøyets tilstand i forhold til kravet om sikker framføring.
Førere skal ha forståelse for virkemåten til bremsesystemer på kjøretøyer og beherske bruk og behandling av disse.

§ 13-4.Krav til kompetanse om infrastruktur

Førere skal ha gode kunnskaper om og forståelse for den grunnleggende virkemåten til signalanlegg.
Førere skal videre ha kjennskap til hvordan spor- og strømforsyningsanlegg er bygget opp, og ha kjennskap til kommunikasjonssystemer.

§ 13-5.Krav til kompetanse om samspill mellom kjøretøy og spor

Førere skal forstå hvordan adhesjonsforholdet virker inn på trekkraft og bremsekraft, samt kjenne til hvilke krefter som oppstår mellom spor og kjøretøy ved kjøring.
Førere skal videre ha kjennskap til samspillet mellom kjøretøyets og infrastrukturens strømforsynings- og signalanlegg.

§ 13-6.Krav til kompetanse i forhold til beredskap og nødsituasjoner

Førere skal kunne håndtere nødsituasjoner, herunder nødprosedyrer og evakuering.

§ 13-7.Krav til strekningskunnskap

Førere skal være godt kjent på strekningen de kjører på.

§ 13-8.Krav om autorisasjon

Førere skal ha autorisasjon gitt av jernbanevirksomheten. Autorisasjon kan bare gis til personell som gjennom teoretiske og praktiske prøver har vist at de tilfredsstiller de kompetansekrav som stilles i forskriften her, tilfredsstiller krav til fysisk og psykisk helse og for øvrig er skikket til å utføre arbeidsoppgaver som er tillagt førere på en sikker måte. For førere som kjører i blandet trafikk er det krav om førerkort klasse B.
Det skal utstedes et autorisasjonsbevis som minst skal inneholde:
 1. a.
  navn og adresse på jernbanevirksomheten som har gitt autorisasjonen,
 2. b.
  navn på føreren,
 3. c.
  utstedelsesdato og gyldighetstid,
 4. d.
  hvilke typer kjøretøy føreren kan kjøre,
 5. e.
  hvilke strekninger føreren kan kjøre og
 6. f.
  eventuelle begrensninger i autorisasjonen.

§ 13-9.Tilbaketrekking av autorisasjon

Jernbanevirksomheten skal trekke tilbake autorisasjonen til førere som ikke tilfredsstiller kravene i § 13-8, og skal ha utfyllende bestemmelser for når autorisasjon skal tilbaketrekkes.
En eventuell ny autorisasjon gis i henhold til § 13-8 i forskriften her.

§ 13-10.Krav om førerregister

Den som driver jernbanevirksomhet skal ha et oppdatert register over autoriserte førere av kjøretøy som virksomheten benytter.