§ 3-2.Bruk av assessor ved bygging av ny eller endring av jernbaneinfrastruktur

§ 3-2.Bruk av assessor ved bygging av ny eller endring av jernbaneinfrastruktur

Statens jernbanetilsyn kan kreve at det benyttes en assessor ved bygging av ny eller endring av jernbaneinfrastruktur. Statens jernbanetilsyn kan kreve å ha direkte kontakt med vedkommende.
Assessor skal aksepteres av Statens jernbanetilsyn. Ved vurderingen av om aksept kan gis, legges det blant annet vekt på uavhengighet og kompetanse, samt assessors arbeidsplan.
Statens jernbanetilsyn kan også kreve at det benyttes andre uavhengige parter i tillegg til eller i stedet for assessor til verifiseringer, granskninger m.m.

Kommentar:

Første ledd:

Statens jernbanetilsyn vil vurdere krav om bruk av assessor i den enkelte sak. Krav om bruk av assessor vil særlig være aktuelt når nye systemer eller teknologier skal tas i bruk.

Avgjørelsen om at assessor må benyttes, eller krav om en uavhengig sikkerhetsvurdering skal fremlegges, er en prosessledende avgjørelse og ikke et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. Krav om at assessor skal benyttes, eller at uavhengig sikkerhetsvurdering må fremlegges, kan derfor ikke påklages. Konsekvensen av at assessor ikke benyttes, eller en uavhengig sikkerhetsvurdering blir fremlagt når Statens jernbanetilsyn krever det, vil være at tillatelse til å ta i bruk ikke gis. Et slik avslag vil kunne påklages.

En assessor er å anse som en type tredjepart. En assessors oppgave er å evaluere om de som har spesifisert og validert systemet har fått et produkt som tilfredsstiller de gitte krav, at produktet er tilstrekkelig gransket og testet samt å bedømme om produktet oppfyller sin hensikt. En assessor må ha en uavhengig posisjon til oppdragsgiver. Deres arbeid er derfor av særlig verdi for Statens jernbanetilsyn ved vurdering av søknaden, og anses i enkelte tilfelle som nødvendig for at Statens jernbanetilsyn har tilstrekkelig grunnlag for å kunne vurdere en søknad om tillatelse til å ta i bruk. Av samme grunn skal Statens jernbanetilsyn akseptere valg av assessor, se annet ledd, og kunne ha direkte kontakt med vedkommende.

Annet ledd:

Infrastrukturforvalter må søke om aksept av assessor separat tidlig i en tillatelsesprosess. En søknad om aksept av assessor vedlegges CV til assessor, dokumentasjon på uavhengighet og assessors utkast til arbeidsplan. Statens jernbanetilsyn aksept av assessor innebærer ikke aksept av resultatet av assessors arbeid. Dette arbeidet må dokumenteres i en assessorrapport som Statens jernbanetilsyn vurderer på fritt grunnlag.