Forordninger

§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42ee (kommisjonsforordning (EU) nr. 1169/2010) innføring av felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med krav for å få sikkerhetsgodkjenning for jernbane på det nasjonale jernbanenettet gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.

§ 2.

Statens jernbanetilsyn er nasjonal sikkerhetsmyndighet etter denne forskriften.

§ 3.

§ 3.

Forskriften trer i kraft straks.