Rettsakt

§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37ai (forordning (EU) nr. 1304/2014) om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «Rullende materiell - støy», som endret ved forordning (EU) 2019/774, gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.

§ 2.

Forordning (EU) nr. 1304/2014 skal leses med følgende tilpasninger:
 1. a.
  I vedleggets avsnitt 7.3.2.3 bokstav a) tilføyes ordene «Norge og» før ordet «Sverige».
 2. b.
  I vedleggets avsnitt 7.3.2.4 bokstav a) tilføyes ordene «Norge og» før ordet «Sverige».
 3. c.
  I vedleggets avsnitt 7.3.2.4 bokstav b) tilføyes ordene «Norge og» før ordet «Sverige».
 4. d.
  I vedleggets avsnitt 7.4.1 bokstav b) tilføyes ordene «, Norge» før ordene «og Sverige», og ordet «, norske» før ordene «og svenske».

§ 3.

§ 3.

Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter forskriften her.

§ 4.

§ 4.

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 5. desember 2011 nr. 1189 om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen som gjelder for delsystemet «rullende materiell - støy» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (TSI-støy).