Beslutninger

§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37db og 37dba (forordning (EU) nr. 1303/2014) om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder sikkerhet i jernbanetunneler i den europeiske unions jernbanesystem (TSI-sikkerhet i jernbanetunneler) som endret ved forordning (EU) 2016/912 og forordning (EU) 2019/776 gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.

§ 2.

Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter denne forskriften.

§ 3.

§ 3.

Forskriften trer i kraft 16. juni 2015.
Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 4. juli 2008 nr. 790 om gjennomføring av vedtak 2008/163/EF av 20. desember 2007 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne vedrørende sikkerhet i jernbanetunneler i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle og høyhastighetstog (TSI-sikkerhet i jernbanetunneler).