Kapittel 16. Tilleggskrav til kabelbaner for offentlig personbefordring som er godkjent etter reglene som gjaldt før 3. mai 2004

§ 16-1.Generelle krav

§ 16-1.Generelle krav

Kabelbaner skal til enhver tid være innrettet slik at de kjørende kan ferdes og stige på og av uten fare.
Kabelbanens trasé skal være ryddet og tilgjengelig i tilfelle av behov for redning fra banen.
Baner med større kjørehastighet enn 5,0 m/s skal avgrenses med gjerde som er tilstrekkelig høyt for å gjøre traseen utilgjengelig for personer og dyr.
Hindringer i traseen skal utløse nødstopp.

§ 16-2.På- og avstigning

§ 16-2.På- og avstigning

På- og avstigningsplasser med veier til og fra skal være sikret slik at på- og avstigning kan foregå sikkert og lettvint. Det skal være tydelig merking.
Ved på- og avstigningsplasser skal det utendørs finnes et nødvendig antall stoppinnretninger.

§ 16-3.Kjøretøy

§ 16-3.Kjøretøy

Kjøretøy skal være slik konstruert at passasjerene ved normal oppførsel ikke kan falle ut.
Anlegg med lukkede kjøretøy skal ikke kunne kjøres før dørene er lukket. Om dørene åpnes under kjøring skal nødstopp eller direktestopp utløses.
Vinduene skal bare kunne åpnes slik at det ikke er fare for passasjerene ved passering av faste gjenstander og stasjoner. Vindu skal være laget av splintsikkert materiale. Vindu nær førerplassen skal kunne åpnes.
Dørene skal være utstyrt med en lukkemekanisme slik at uforvarende åpning ikke er mulig.
Åpne kjøretøy skal minst kles til 1,2 m over gulvet ved stående befordring og til 0,35 m over setet ved sittende befordring.
Ubetjente kjøretøy skal ha dører som ikke kan åpnes uforvarende innenfra. I stasjonene skal dørene enten åpnes og lukkes automatisk eller de skal åpnes og lukkes manuelt utenfra.

§ 16-4.Bremser

§ 16-4.Bremser

Kabelbaner skal normalt være utstyrt med to bremsesystem, slik at det finnes både driftsbrems og sikkerhetsbrems. Bremsesystemene skal være elektrisk og mekanisk uavhengige. I tillegg skal det være mulig å bremse anlegget ved hjelp av hoveddrivverket. Bremsene må gi tilfredsstillende bremsevirkning ved kjøring i begge retninger.
Ved kabelbaner med pendeldrift skal kjøretøy utstyres med skinnebrems som virker direkte på banens skinnegang eller på egen bremseskinne.
Skinnebremsen skal kunne utløses manuelt i anlegg med vognfører.
Utløsningsorganet skal være sikret mot utilsiktet aktivering.
Skinnebremsen skal utløses automatisk ved følgende tilfeller:
 • -
  ved brudd i trekktau,
 • -
  ved svikt i bremsens utløsersystem,
 • -
  ved 25 % hastighet over høyeste tillatte på kjøretøy.
Utløsning av skinnebremsen skal automatisk utløse nødstopp.
En utløst skinnebrems skal ikke kunne resultere i avsporing.

§ 16-5.Kjørerom

§ 16-5.Kjørerom

Banen skal ha minst ett kjørerom. Fra kjøreplassen i dette kjørerommet, dvs. fra kjørerens normale sittestilling, skal det være fri utsikt til innkjøringssonen. For baner for offentlig persontransport uten fører skal kjører og stasjonsvakt ha fri utsikt til baneplattformene.
Automatisk styrte baner skal også ha mulighet for manuell styring.
Ved manuell styring skal banen ha lydsignal som varsler kjøreren når kjøretøyet nærmer seg stasjonene. Videre skal anlegget ha en dødmannsknapp som må aktiveres innen et vist tidsrom etter at lydsignalet er gitt. Dersom denne ikke aktiveres, skal anlegget stoppe ved nødstopp.
Posisjonen for aktivering skal velges slik at anlegget stanser i god tid før kjøretøyet har kommet fram til stasjonene.

§ 16-6.Oppslag

§ 16-6.Oppslag

I kjøretøy uten fører, skal det være oppslag om hvordan passasjerene skal forholde seg ved driftsstans.

§ 16-1.Generelle krav

Kabelbaner skal til enhver tid være innrettet slik at de kjørende kan ferdes og stige på og av uten fare.
Kabelbanens trasé skal være ryddet og tilgjengelig i tilfelle av behov for redning fra banen.
Baner med større kjørehastighet enn 5,0 m/s skal avgrenses med gjerde som er tilstrekkelig høyt for å gjøre traseen utilgjengelig for personer og dyr.
Hindringer i traseen skal utløse nødstopp.

§ 16-2.På- og avstigning

På- og avstigningsplasser med veier til og fra skal være sikret slik at på- og avstigning kan foregå sikkert og lettvint. Det skal være tydelig merking.
Ved på- og avstigningsplasser skal det utendørs finnes et nødvendig antall stoppinnretninger.

§ 16-3.Kjøretøy

Kjøretøy skal være slik konstruert at passasjerene ved normal oppførsel ikke kan falle ut.
Anlegg med lukkede kjøretøy skal ikke kunne kjøres før dørene er lukket. Om dørene åpnes under kjøring skal nødstopp eller direktestopp utløses.
Vinduene skal bare kunne åpnes slik at det ikke er fare for passasjerene ved passering av faste gjenstander og stasjoner. Vindu skal være laget av splintsikkert materiale. Vindu nær førerplassen skal kunne åpnes.
Dørene skal være utstyrt med en lukkemekanisme slik at uforvarende åpning ikke er mulig.
Åpne kjøretøy skal minst kles til 1,2 m over gulvet ved stående befordring og til 0,35 m over setet ved sittende befordring.
Ubetjente kjøretøy skal ha dører som ikke kan åpnes uforvarende innenfra. I stasjonene skal dørene enten åpnes og lukkes automatisk eller de skal åpnes og lukkes manuelt utenfra.

§ 16-4.Bremser

Kabelbaner skal normalt være utstyrt med to bremsesystem, slik at det finnes både driftsbrems og sikkerhetsbrems. Bremsesystemene skal være elektrisk og mekanisk uavhengige. I tillegg skal det være mulig å bremse anlegget ved hjelp av hoveddrivverket. Bremsene må gi tilfredsstillende bremsevirkning ved kjøring i begge retninger.
Ved kabelbaner med pendeldrift skal kjøretøy utstyres med skinnebrems som virker direkte på banens skinnegang eller på egen bremseskinne.
Skinnebremsen skal kunne utløses manuelt i anlegg med vognfører.
Utløsningsorganet skal være sikret mot utilsiktet aktivering.
Skinnebremsen skal utløses automatisk ved følgende tilfeller:
 • -
  ved brudd i trekktau,
 • -
  ved svikt i bremsens utløsersystem,
 • -
  ved 25 % hastighet over høyeste tillatte på kjøretøy.
Utløsning av skinnebremsen skal automatisk utløse nødstopp.
En utløst skinnebrems skal ikke kunne resultere i avsporing.

§ 16-5.Kjørerom

Banen skal ha minst ett kjørerom. Fra kjøreplassen i dette kjørerommet, dvs. fra kjørerens normale sittestilling, skal det være fri utsikt til innkjøringssonen. For baner for offentlig persontransport uten fører skal kjører og stasjonsvakt ha fri utsikt til baneplattformene.
Automatisk styrte baner skal også ha mulighet for manuell styring.
Ved manuell styring skal banen ha lydsignal som varsler kjøreren når kjøretøyet nærmer seg stasjonene. Videre skal anlegget ha en dødmannsknapp som må aktiveres innen et vist tidsrom etter at lydsignalet er gitt. Dersom denne ikke aktiveres, skal anlegget stoppe ved nødstopp.
Posisjonen for aktivering skal velges slik at anlegget stanser i god tid før kjøretøyet har kommet fram til stasjonene.

§ 16-6.Oppslag

I kjøretøy uten fører, skal det være oppslag om hvordan passasjerene skal forholde seg ved driftsstans.