Kapittel 15. Tilleggskrav til totausbaner for persontransport som er godkjent etter reglene som gjaldt før 3. mai 2004

§ 15-1.Kjøretøy

§ 15-1.Kjøretøy

Kjøretøy skal være slik konstruert at passasjerene ved normal oppførsel ikke kan falle ut. Dørene skal være utstyrt med sikkerhetsanordning slik at uforvarende åpning ikke er mulig. Vinduene skal bare kunne åpnes slik at det ikke er fare for passasjerene ved passering av master og stasjoner.
Åpne kjøretøy skal minst være kledd til 1,2 m over gulvet ved stående befordring og til 0,35 m over setet ved sittende befordring.
Ved baner for persontransport skal ubetjente kjøretøy ha dører som ikke kan åpnes uforvarende innenfra. I stasjonene skal dørene enten åpnes og lukkes automatisk eller åpnes og lukkes manuelt utenfra.
Dører skal kunne åpnes både innenfra og utenfra ved evakuering. Anlegget skal ikke kunne kjøres før dørene er lukket. Om dørene åpnes under kjøring i innkjøringssonene, skal direktestopp utløses.
Bærende deler av kjøretøy, hengestell og løpeverk skal ha tilstrekkelig sikkerhet med hensyn til de statiske og dynamiske belastninger de blir utsatt for.
Dersom passasjerer befordres stående skal det være installert håndlister eller hengestropper. Det skal være tilstrekkelig plass for passasjerene.
Tillatt antall passasjerer, nyttelast og andre opplysninger skal bekjentgjøres ved oppslag. For kjøretøy uten fører skal det være oppslag om hvordan passasjerene skal forholde seg ved driftsstans og andre uregelmessigheter.
Alle hjul i løpeverket skal være likt belastet ved jevn bevegelse.
De maksimale svingninger og hastighetsendringer i lengde- og tverretning som kan oppstå under drift og kjøring over master skal ikke kunne forårsake løfting og avsporing av løpeverket.

§ 15-2.Bremser

§ 15-2.Bremser

Totausbaner skal være utstyrt med to bremsesystem, slik at det finnes både driftsbrems og sikkerhetsbrems. Bremsesystemene skal være elektrisk og mekanisk uavhengige. Bremsene skal gi tilfredsstillende bremsevirkning ved kjøring i begge retninger.
Bremsene skal konstrueres slik at en oppbremsing av banen ikke medfører fare for personer eller materiell.
Taubaner med kjøretøy for mer enn seks passasjerer skal ha fangbrems som virker direkte på bæretau eller eget bremsetau. Utløsing av fangbrems skal utløse nødstopp.

§ 15-3.Kjørerom

§ 15-3.Kjørerom

Banen skal ha minst ett kjørerom eller kunne kjøres fra ett av kjøretøyene. Fra kjørerens normale posisjon i kjørerommet, skal det være fri utsikt til innkjøringssonen. For baner for offentlig persontransport uten fører skal kjører og stasjonsvakt ha fri utsikt til baneplattformene.
Automatisk styrte baner skal også ha mulighet for manuell styring.
Ved manuell styring skal banen ha lydsignal som varsler kjøreren når kjøretøyet nærmer seg stasjonene. Videre skal anlegget ha en dødmannsknapp som må aktiveres innen et visst tidsrom etter at lydsignalet er gitt. Dersom denne ikke aktiveres, skal anlegget stoppe ved nødstopp. Posisjonen for aktivering skal velges slik at anlegget stanser i god tid før kjøretøyet har kommet fram til stasjonene.
Ved kjøring fra kjøretøy skal kjørerom være avlåst.

§ 15-4.Kjørehastighet

§ 15-4.Kjørehastighet

Taubanevirksomheten skal fastsette høyeste tillatte kjørehastighet, og overvåke at hastighetsreglene overholdes. Nødstopp skal utløses ved maksimalt 15 % overskridelse av fastsatt hastighet.
Virksomheten skal identifisere områder med behov for redusert hastighet.

§ 15-5.Betjening av bane i drift

§ 15-5.Betjening av bane i drift

Kjører skal ha oppmerksomheten rettet mot påstigningsplassen og mest mulig av traseen for øvrig.
Kjører skal ha stoppknapp og mulighet for enkel og tydelig kommunikasjon med de øvrige stasjoner, kjøretøy og driftsleder.
Kjører skal videre ha mulighet for kontinuerlig kommunikasjon med passasjerene. Dersom farlige situasjoner oppstår, skal kjører stoppe anlegget eller på annen måte gripe inn for å hindre uhell.
Dersom driftsleder ikke er til stede under drift av banen skal driftsleder kunne møte opp ved banen i løpet av 30 minutter.
Taubanevirksomheten skal sørge for at det ved drift av banen er til stede nødvendig personell for å ivareta sikkerheten, blant annet med hensyn til kjørehastighet, passasjerantall, etterlevelse av sikkerhetsregler, redningsberedskap mv.

§ 15-6.Oppslag

§ 15-6.Oppslag

I kjøretøy uten fører skal det være oppslag om hvordan passasjerene skal forholde seg ved driftsstans.
Ved baner hvor redningsberedskapen medfører at passasjerene må berge seg selv, skal dette bekjentgjøres med skilt på kjøretøy eller stasjoner.

§ 15-7.På- og avstigning

§ 15-7.På- og avstigning

Ved på- og avstigningsplassen skal det være tilstrekkelig hjelpepersonell til å overvåke driften og til å instruere og hjelpe passasjerene, slik at på- og avstigning kan foregå på betryggende måte. Det skal være enkel tilgang til stoppbrytere for publikum og kommunikasjonsmulighet med kjører/vakt.

§ 15-1.Kjøretøy

Kjøretøy skal være slik konstruert at passasjerene ved normal oppførsel ikke kan falle ut. Dørene skal være utstyrt med sikkerhetsanordning slik at uforvarende åpning ikke er mulig. Vinduene skal bare kunne åpnes slik at det ikke er fare for passasjerene ved passering av master og stasjoner.
Åpne kjøretøy skal minst være kledd til 1,2 m over gulvet ved stående befordring og til 0,35 m over setet ved sittende befordring.
Ved baner for persontransport skal ubetjente kjøretøy ha dører som ikke kan åpnes uforvarende innenfra. I stasjonene skal dørene enten åpnes og lukkes automatisk eller åpnes og lukkes manuelt utenfra.
Dører skal kunne åpnes både innenfra og utenfra ved evakuering. Anlegget skal ikke kunne kjøres før dørene er lukket. Om dørene åpnes under kjøring i innkjøringssonene, skal direktestopp utløses.
Bærende deler av kjøretøy, hengestell og løpeverk skal ha tilstrekkelig sikkerhet med hensyn til de statiske og dynamiske belastninger de blir utsatt for.
Dersom passasjerer befordres stående skal det være installert håndlister eller hengestropper. Det skal være tilstrekkelig plass for passasjerene.
Tillatt antall passasjerer, nyttelast og andre opplysninger skal bekjentgjøres ved oppslag. For kjøretøy uten fører skal det være oppslag om hvordan passasjerene skal forholde seg ved driftsstans og andre uregelmessigheter.
Alle hjul i løpeverket skal være likt belastet ved jevn bevegelse.
De maksimale svingninger og hastighetsendringer i lengde- og tverretning som kan oppstå under drift og kjøring over master skal ikke kunne forårsake løfting og avsporing av løpeverket.

§ 15-2.Bremser

Totausbaner skal være utstyrt med to bremsesystem, slik at det finnes både driftsbrems og sikkerhetsbrems. Bremsesystemene skal være elektrisk og mekanisk uavhengige. Bremsene skal gi tilfredsstillende bremsevirkning ved kjøring i begge retninger.
Bremsene skal konstrueres slik at en oppbremsing av banen ikke medfører fare for personer eller materiell.
Taubaner med kjøretøy for mer enn seks passasjerer skal ha fangbrems som virker direkte på bæretau eller eget bremsetau. Utløsing av fangbrems skal utløse nødstopp.

§ 15-3.Kjørerom

Banen skal ha minst ett kjørerom eller kunne kjøres fra ett av kjøretøyene. Fra kjørerens normale posisjon i kjørerommet, skal det være fri utsikt til innkjøringssonen. For baner for offentlig persontransport uten fører skal kjører og stasjonsvakt ha fri utsikt til baneplattformene.
Automatisk styrte baner skal også ha mulighet for manuell styring.
Ved manuell styring skal banen ha lydsignal som varsler kjøreren når kjøretøyet nærmer seg stasjonene. Videre skal anlegget ha en dødmannsknapp som må aktiveres innen et visst tidsrom etter at lydsignalet er gitt. Dersom denne ikke aktiveres, skal anlegget stoppe ved nødstopp. Posisjonen for aktivering skal velges slik at anlegget stanser i god tid før kjøretøyet har kommet fram til stasjonene.
Ved kjøring fra kjøretøy skal kjørerom være avlåst.

§ 15-4.Kjørehastighet

Taubanevirksomheten skal fastsette høyeste tillatte kjørehastighet, og overvåke at hastighetsreglene overholdes. Nødstopp skal utløses ved maksimalt 15 % overskridelse av fastsatt hastighet.
Virksomheten skal identifisere områder med behov for redusert hastighet.

§ 15-5.Betjening av bane i drift

Kjører skal ha oppmerksomheten rettet mot påstigningsplassen og mest mulig av traseen for øvrig.
Kjører skal ha stoppknapp og mulighet for enkel og tydelig kommunikasjon med de øvrige stasjoner, kjøretøy og driftsleder.
Kjører skal videre ha mulighet for kontinuerlig kommunikasjon med passasjerene. Dersom farlige situasjoner oppstår, skal kjører stoppe anlegget eller på annen måte gripe inn for å hindre uhell.
Dersom driftsleder ikke er til stede under drift av banen skal driftsleder kunne møte opp ved banen i løpet av 30 minutter.
Taubanevirksomheten skal sørge for at det ved drift av banen er til stede nødvendig personell for å ivareta sikkerheten, blant annet med hensyn til kjørehastighet, passasjerantall, etterlevelse av sikkerhetsregler, redningsberedskap mv.

§ 15-6.Oppslag

I kjøretøy uten fører skal det være oppslag om hvordan passasjerene skal forholde seg ved driftsstans.
Ved baner hvor redningsberedskapen medfører at passasjerene må berge seg selv, skal dette bekjentgjøres med skilt på kjøretøy eller stasjoner.

§ 15-7.På- og avstigning

Ved på- og avstigningsplassen skal det være tilstrekkelig hjelpepersonell til å overvåke driften og til å instruere og hjelpe passasjerene, slik at på- og avstigning kan foregå på betryggende måte. Det skal være enkel tilgang til stoppbrytere for publikum og kommunikasjonsmulighet med kjører/vakt.