Del III. Bestemmelser om tilgjengeliggjøring på markedet av og fri bevegelse for delsystemer og sikkerhetskomponenter til taubaner for persontransport. Krav til utforming, bygging og ibruktaking av nye taubaneanlegg

§ 4-1.

§ 4-1.

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXIV. Maskiner (Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/424 om taubaneanlegg og om opphevelse av direktiv 2000/9/EF) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering.

§ 4-2.

§ 4-2.

Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter denne forskriften.

§ 5-1.(Opphevet)

§ 5-1.(Opphevet)

§ 5-2.(Opphevet)

§ 5-2.(Opphevet)

§ 5-3.(Opphevet)

§ 5-3.(Opphevet)

§ 5-4.(Opphevet)

§ 5-4.(Opphevet)

§ 5-5.(Opphevet)

§ 5-5.(Opphevet)

§ 6-1.(Opphevet)

§ 6-1.(Opphevet)

§ 6-2.(Opphevet)

§ 6-2.(Opphevet)

§ 6-3.(Opphevet)

§ 6-3.(Opphevet)

§ 6-4.(Opphevet)

§ 6-4.(Opphevet)

§ 6-5.(Opphevet)

§ 6-5.(Opphevet)

§ 7-1.(Opphevet)

§ 7-1.(Opphevet)

§ 7-2.(Opphevet)

§ 7-2.(Opphevet)

§ 8-1.(Opphevet)

§ 8-1.(Opphevet)

§ 9-1.(Opphevet)

§ 9-1.(Opphevet)

§ 9-2.(Opphevet)

§ 9-2.(Opphevet)