Rettsakter

§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37da (beslutning 2007/756/EF som endret ved beslutning 2011/107/EU og 2012/757/EU om vedtakelse av en felles spesifikasjon for det nasjonale kjøretøyregisteret) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.

§ 2.

Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter forskriften her.

§ 3.

§ 3.

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 6. juni 2008 nr. 550 om gjennomføring av vedtak 2007/756/EF av 9. november 2007 om vedtakelse av en felles spesifikasjon for det nasjonale vognregisteret fastsatt i artikkel 14 nr. 4 og 5 i direktiv 96/48/EF og direktiv 2001/16/EF.