§ 7.Hvordan vederlaget beregnes

§ 7.Hvordan vederlaget beregnes

Økonomisk tap som følge av pålegget om å yte bistand inngår i vederlaget. Dersom pålegget har medført besparelser skal dette komme til fradrag. Så langt det er mulig skal eventuelle negative økonomiske konsekvenser av pålegget begrenses.
Dersom pålegget gjør det nødvendig med forsikring utover det som er nødvendig for normal drift, kan dette kreves dekket.
Merkostnader som oppstår som følge av skade påført av andre enn eget personell og leverandører, kan også kreves dekket.