§ 6-1.Utpeking av organer som skal gjennomføre verifisering

§ 6-1.Utpeking av organer som skal gjennomføre verifisering

Statens jernbanetilsyn skal utpeke de organene som skal gjennomføre verifisering etter nasjonale regler. Et meldt organ kan være utpekt organ. I slike tilfeller kan hele verifiseringsprosessen utføres av ett enkelt samsvarsvurderingsorgan.
Kravene knyttet til samsvarsvurderingsorganer fastsatt i § 2-1 til § 2-3, gjelder også utpekte organer, unntatt:
 1. a.
  når det gjelder kvalifikasjoner som kreves av personalet i samsvar med § 2-3 bokstav c, og
 2. b.
  når det gjelder dokumenter som skal stilles til rådighet for meldermyndigheten i samsvar med § 4-1 tredje ledd.
I tillegg gjelder følgende krav:
 1. a.
  Det utpekte organet skal ha tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av nasjonale lovgivning.
 2. b.
  Det utpekte organet skal inkludere dokumenter som gjelder arbeid som skal utføres av datterforetak eller underleverandører i samsvar med de relevante nasjonale reglene.
Forpliktelsene som er fastsatt i § 4-4 gjelder også utpekte organer, bortsett fra at disse forpliktelsene viser til nasjonale regler i stedet for TSI-er.
De driftsmessige forpliktelsene som er fastsatt i § 4-5 første ledd gjelder også utpekte organer, som skal informere Statens jernbanetilsyn i samsvar med dette.