§ 7.Opphold under transport

§ 7.Opphold under transport

Farlig gods skal transporteres og losses uten unødig opphold.
Dersom det likevel er påkrevet med opphold under transporten, skal oppholdet foregå på et egnet sted. Ved vurderingen av egnethet skal det både tas hensyn til sikkerheten for omgivelsene og sikring av lasten mot uvedkommende.
Brannvesenet kan i det enkelte tilfelle henvise kjøretøy med farlig gods til bestemte områder for opphold under transport.
Transportdokument skal forevises brannvesenet på oppfordring.