§ 34.Klage

§ 34.Klage

Enkeltvedtak truffet av DSB kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet.
Enkeltvedtak truffet av eksamensadministrator, Statens vegvesen, politi, tollvesen, og kontrollorganer, kan påklages til DSB.
Klagen skal fremsettes overfor den myndigheten eller det kontrollorganet som har truffet enkeltvedtaket.