§ 32j.Reaksjoner mot kontrollorganer

§ 32j.Reaksjoner mot kontrollorganer

DSB kan gi kontrollorganer de pålegg som er nødvendige for å sikre at kontrollene utføres i samsvar med denne forskriften. Om nødvendig kan det gis pålegg om stansing av kontrollvirksomheten til avvik er rettet eller til vedtak om omgjøring av utpeking er avgjort.
DSB kan midlertidig eller permanent omgjøre en utpeking av et kontrollorgan dersom det avdekkes:
 1. a.
  vesentlige eller gjentatte avvik fra kravene i § 32b til § 32h,
 2. b.
  vesentlige eller gjentatte avvik fra kravene til kontrollenes innhold, metode og vurderinger etter ADR/RID,
 3. c.
  at pålegg som er nødvendig for å sikre at kontrollene utføres i samsvar med forskriften, ikke etterkommes eller at skriftlig advarsel ikke tas til følge,
 4. d.
  at kontrollorganet unndrar seg tilsyn, eller
 5. e.
  at det utføres kontroller som kontrollorganet ikke er utpekt for.
Tilføyd ved forskrift 16 mai 2022 nr. 859 (i kraft 1 juli 2022, se endringsforskrift del II for overgangsregler).