§ 32h.Gebyr

§ 32h.Gebyr

Kontrollorganer kan ta gebyr for godkjenning, kontroll og prøving etter denne forskriften. Gebyrets størrelse skal stå i rimelig forhold til kontrollorganets utgifter ved gjennomføringen av oppgavene.
Tilføyd ved forskrift 16 mai 2022 nr. 859 (i kraft 1 juli 2022, se endringsforskrift del II for overgangsregler).