§ 32f.Kontrollorganers godkjenning og overvåking av internorganer

§ 32f.Kontrollorganers godkjenning og overvåking av internorganer

Kontrollorganer for tanker kan godkjenne og overvåke internorgan for periodiske-, mellomliggende- og ekstraordinære kontroller av atmosfæriske tanker etter ADR kapittel 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3 og 6.8.2.4.4.
Reglene i ADR kapittel 1.8.7 gjelder tilsvarende for godkjenning og overvåking av internorganer for kontroll av atmosfæriske tanker for vegtransport av brannfarlige væsker i klasse 3.
Internorganets kontroller av atmosfæriske tanker skal ikke gjennomføres av personell som har utført reparasjon eller vedlikehold på den samme tanken.
Med atmosfæriske tanker forstås faste tanker eller løstanker for transport av væsker med damptrykk ikke over 110 kPa (1,1 bar) (absolutt) ved 50 °C som er konstruert i samsvar med bestemmelsene i ADR 6.8.1.1.14 a), og som er utstyrt med luftesystem i henhold til 6.8.2.2.6.
Tilføyd ved forskrift 16 mai 2022 nr. 859 (i kraft 1 juli 2022, se endringsforskrift del II for overgangsregler).