§ 32a.Virkeområde

§ 32a.Virkeområde

Dette kapittelet gjelder utpeking og krav til kontrollorganer som etter reglene i forskriften, herunder ADR/RID, skal godkjenne, kontrollere og prøve emballasje, tanker og bulkcontainere for lovlig transport av farlig gods. Kapittelet gjelder ikke godkjenning, kontroll og testing av emballasje, tanker og bulkcontainere til klasse 7 radioaktivt materiale.
Tilføyd ved forskrift 16 mai 2022 nr. 859 (i kraft 1 juli 2022, se endringsforskrift del II for overgangsregler).