§ 2.Virkeområde

§ 2.Virkeområde

Forskriften regulerer forberedelse til, gjennomføring og avslutning av enhver landtransport av farlig gods, herunder forflytting til eller fra en annen transportmåte, samt krav til kontroll- og opplæringsordninger.
ADR og RID er en del av forskriften.
ADR og RID gjelder likevel ikke for:
 1. a.
  transport av farlig gods som i sin helhet foregår innenfor et lukket område
 2. b.
  transport av farlig gods som foretas av mobile maskiner og det farlige godset brukes av den mobile maskinen selv
 3. c.
  militær transport av eksplosive stoffer og gjenstander i klasse 1, samt transport på militære kjøretøy av reservebeholdere med UN 1202 dieselolje, UN 1203 bensin, UN 1223 parafin eller UN 1863 jetdrivstoff fly
 4. d.
  politiets transport av farlig gods ved kontroll og annen myndighetsutøvelse
 5. e.
  tollvesenets transport av farlig gods ved kontroll og annen myndighetsutøvelse.