§ 12.Transport av farlig avfall

§ 12.Transport av farlig avfall

Transport av inntil 500 kg netto farlig gods, klassifisert som farlig avfall i henhold til avfallsforskriften, er ikke underlagt andre krav i ADR enn de som gjelder for emballasje, tanker, merking, samemballering, sikkerhetsrådgiver og transportdokumenter, når sjåføren er opplært i:
 1. a.
  bestemmelser for transport av farlig avfall
 2. b.
  hovedtyper av farer, inkludert merking og faresedler
 3. c.
  forebyggende tiltak og sikkerhetstiltak tilpasset de ulike typer farer
 4. d.
  sikker lasting, lossing og transport av farlig avfall
 5. e.
  funksjon og prosedyrer for drift av teknisk utstyr på kjøretøy
 6. f.
  grunnleggende kunnskap for å minimere sannsynligheten for uønskede hendelser
 7. g.
  beredskapsprosedyrer, herunder nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten til mannskapet samt publikum og miljøet
 8. h.
  bevissthet om sikring (security)
 9. i.
  bestemmelsene for transport av farlig gods i vegtunneler og aktuelle forebyggende tiltak og beredskapstiltak for slik transport.
Varigheten av opplæringen skal være minimum 6 timer. Dokumentasjon på opplæringen skal oppbevares av virksomheten og gjøres tilgjengelig for føreren eller vedkommende myndighet på forespørsel.
Ved innsamling av flytende farlig avfall levert i kanner, bokser eller lignende, kan det benyttes UN-godkjent fat, stiv IBC eller storemballasje som ytteremballasje. Rester av lim, maling, harpiksløsninger eller lignende i emballasje på inntil 10 liter, kan transporteres på pall med pallekarmer, og som i tillegg er tilfredsstillende sikret mot lekkasje.
Farlig avfall som inngår i henteordning fra husholdninger kan transporteres i spesielle kasser med sikret lokk. Slike kasser er tillatt merket «Farlig avfall». Kravene i ADR/RID om samemballering trenger ikke være oppfylt dersom det er truffet tilstrekkelige tiltak som hindrer farlige reaksjoner.
Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder likevel ikke for:
 1. a.
  eksplosive stoffer og gjenstander klasse 1
 2. b.
  infeksjonsfremmende stoffer klasse 6.2
 3. c.
  radioaktivt materiale klasse 7.