§ 34.Klage

§ 34.Klage

Vedtak fattet av DSB kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet.
Vedtak i henhold til denne forskrift og ADR/RID truffet av eksamensadministrator, Statens vegvesen, politi, tollvesen eller andre som måtte være tillagt konkrete kontrolloppgaver, kan påklages til DSB.
Klagen fremsettes overfor myndigheten eller kontrollorganet som har truffet vedtaket.