Kapittel 7 - Avsluttende bestemmelser

§ 33.Eksamensadministrator

§ 33.Eksamensadministrator

DSB utpeker eksamensadministrator for sikkerhetsrådgiver og ADR-kompetansebevis. Eksamensadministrator utarbeider og gjør kjent de nødvendige administrative rutiner for gjennomføring av eksamen og utstedelse av bevis. Eksamensadministrator kan kreve gebyr for gjennomføring av eksamen, for ikke oppmøte til eksamen og for utstedelse av bevis.

§ 34.Klage

§ 34.Klage

Enkeltvedtak truffet av DSB kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet.
Enkeltvedtak truffet av eksamensadministrator, Statens vegvesen, politi, tollvesen, og kontrollorganer, kan påklages til DSB.
Klagen skal fremsettes overfor den myndigheten eller det kontrollorganet som har truffet enkeltvedtaket.

§ 35.Reaksjonsmidler

§ 35.Reaksjonsmidler

DSB kan trekke tilbake ADR-kompetansebevis ved overtredelse av bestemmelser i lov, forskrift eller dersom særlige grunner tilsier det. DSB avgjør når og på hvilke vilkår kompetansebeviset kan gis tilbake etter en slik tilbaketrekking.

§ 36.Fravik

§ 36.Fravik

DSB kan fravike bestemmelsene i denne forskriften i enkelttilfeller når særlige grunner foreligger og det ikke strider mot internasjonale avtaler som Norge har inngått. Fravik må være begrenset i tid og gjelde for tydelige definerte transportoperasjoner. Det kan settes særskilte betingelser for slike fravik. Ved vurderingen av om fravik skal gis legges spesielt vekt på at sikkerhetsnivået opprettholdes på tross av et fravik.

§ 37.Ikrafttredelse

§ 37.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2009.

§ 33.Eksamensadministrator

DSB utpeker eksamensadministrator for sikkerhetsrådgiver og ADR-kompetansebevis. Eksamensadministrator utarbeider og gjør kjent de nødvendige administrative rutiner for gjennomføring av eksamen og utstedelse av bevis. Eksamensadministrator kan kreve gebyr for gjennomføring av eksamen, for ikke oppmøte til eksamen og for utstedelse av bevis.

§ 34.Klage

Enkeltvedtak truffet av DSB kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet.
Enkeltvedtak truffet av eksamensadministrator, Statens vegvesen, politi, tollvesen, og kontrollorganer, kan påklages til DSB.
Klagen skal fremsettes overfor den myndigheten eller det kontrollorganet som har truffet enkeltvedtaket.

§ 35.Reaksjonsmidler

DSB kan trekke tilbake ADR-kompetansebevis ved overtredelse av bestemmelser i lov, forskrift eller dersom særlige grunner tilsier det. DSB avgjør når og på hvilke vilkår kompetansebeviset kan gis tilbake etter en slik tilbaketrekking.

§ 36.Fravik

DSB kan fravike bestemmelsene i denne forskriften i enkelttilfeller når særlige grunner foreligger og det ikke strider mot internasjonale avtaler som Norge har inngått. Fravik må være begrenset i tid og gjelde for tydelige definerte transportoperasjoner. Det kan settes særskilte betingelser for slike fravik. Ved vurderingen av om fravik skal gis legges spesielt vekt på at sikkerhetsnivået opprettholdes på tross av et fravik.