§ 32g.Kontrollorganers rapporteringsplikt til DSB

§ 32g.Kontrollorganers rapporteringsplikt til DSB

Kontrollorganer skal innen første kvartal hvert år fremlegge en rapport til DSB om
 1. a.
  godkjenninger, kontroller og prøver som er utført i medhold av utpekingen,
 2. b.
  avslag, restriksjoner, suspensjoner eller tilbaketrekkinger av typegodkjenningssertifikater,
 3. c.
  eventuelle forhold som påvirker omfanget og betingelsene for utpekingen, og
 4. d.
  gjennomførte kurs for kontrollører av IBC.
Tilføyd ved forskrift 16 mai 2022 nr. 859 (i kraft 1 juli 2022, se endringsforskrift del II for overgangsregler).