§ 32b.Utpeking av kontrollorganer

§ 32b.Utpeking av kontrollorganer

Virksomheter som vil bli kontrollorgan for emballasje, tanker og bulkcontainere etter denne forskriften, kan etter søknad til DSB bli utpekt som kontrollorgan.
Kontrollorganer skal ha norsk organisasjonsnummer og være akkrediterte for oppgavene.
Kontrollorganer for tanker og bulkcontainere skal være akkrediterte etter EN ISO/ IEC 17020 type A (unntatt avsnitt 8.1.3). Kontrollorganer for emballasje skal være akkrediterte etter EN ISO/IEC 17020 type A (unntatt avsnitt 8.1.3) eller EN ISO/IEC 17025.
Virksomheter skal i søknaden til DSB dokumentere med et akkrediteringssertifikat fra et nasjonalt akkrediteringsorgan at kravet i andre og tredje ledd er oppfylt. Akkrediteringsdokumentene skal vise til de godkjenningene, kontrollene og prøvene i ADR/RID som kontrollorganet kan utføre.
En utpeking som kontrollorgan er gyldig inntil akkrediteringen utløper eller trekkes tilbake, eller inntil utpekingen omgjøres etter § 32j andre ledd.
Tilføyd ved forskrift 16 mai 2022 nr. 859 (i kraft 1 juli 2022, se endringsforskrift del II for overgangsregler).