§ 30.Tilsyns- og kontrollmyndighet

§ 30.Tilsyns- og kontrollmyndighet

DSB fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften overholdes.
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er fag- og tilsynsmyndighet for klasse 7 radioaktivt materiale.
DSB, Statens vegvesen, politi og tollvesen kan kontrollere transport av farlig gods på vei.
DSB, politi og tollvesen kan kontrollere transport av farlig gods på jernbane.
DSB kan hos virksomhet kontrollere forhold med direkte tilknytning til landtransport av farlig gods. Statens vegvesen og politiet kan hos virksomhet kontrollere farlig gods kjøretøy.
DSB kan benytte anerkjente kontrollorganer og annen sakkyndig bistand i forbindelse med kontrollen.