Kapittel 3 - Særskilte krav til visse typer gods, emballasje, tanker og kjøretøy

§ 12.Transport av farlig avfall

§ 12.Transport av farlig avfall

Transport av inntil 500 kg netto farlig gods, klassifisert som farlig avfall i henhold til avfallsforskriften, er ikke underlagt andre krav i ADR enn de som gjelder for emballasje, tanker, merking, samemballering, sikkerhetsrådgiver og transportdokumenter, når sjåføren er opplært i:
 1. a.
  bestemmelser for transport av farlig avfall
 2. b.
  hovedtyper av farer, inkludert merking og faresedler
 3. c.
  forebyggende tiltak og sikkerhetstiltak tilpasset de ulike typer farer
 4. d.
  sikker lasting, lossing og transport av farlig avfall
 5. e.
  funksjon og prosedyrer for drift av teknisk utstyr på kjøretøy
 6. f.
  grunnleggende kunnskap for å minimere sannsynligheten for uønskede hendelser
 7. g.
  beredskapsprosedyrer, herunder nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten til mannskapet samt publikum og miljøet
 8. h.
  bevissthet om sikring (security)
 9. i.
  bestemmelsene for transport av farlig gods i vegtunneler og aktuelle forebyggende tiltak og beredskapstiltak for slik transport.
Varigheten av opplæringen skal være minimum 6 timer. Dokumentasjon på opplæringen skal oppbevares av virksomheten og gjøres tilgjengelig for føreren eller vedkommende myndighet på forespørsel.
Ved innsamling av flytende farlig avfall levert i kanner, bokser eller lignende, kan det benyttes UN-godkjent fat, stiv IBC eller storemballasje som ytteremballasje. Rester av lim, maling, harpiksløsninger eller lignende i emballasje på inntil 10 liter, kan transporteres på pall med pallekarmer, og som i tillegg er tilfredsstillende sikret mot lekkasje.
Farlig avfall som inngår i henteordning fra husholdninger kan transporteres i spesielle kasser med sikret lokk. Slike kasser er tillatt merket «Farlig avfall». Kravene i ADR/RID om samemballering trenger ikke være oppfylt dersom det er truffet tilstrekkelige tiltak som hindrer farlige reaksjoner.
Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder likevel ikke for:
 1. a.
  eksplosive stoffer og gjenstander klasse 1
 2. b.
  infeksjonsfremmende stoffer klasse 6.2
 3. c.
  radioaktivt materiale klasse 7.

§ 13.Flyplasstankbil

§ 13.Flyplasstankbil

Flyplasstankbil som ikke er beregnet for bruk på offentlig vei og som ikke har ADR godkjenningsattest, kan kjøre med tom ikke rengjort tank mellom flyplasser, til og fra verksteder, og gjennomføre testkjøring, dersom den er merket med oransje skilt og faresedler i henhold til ADR 5.3.

§ 14.Transport av brannfarlige væsker i klasse 3 som foretas av utenlandske militære styrker

§ 14.Transport av brannfarlige væsker i klasse 3 som foretas av utenlandske militære styrker

Kravene i ADR gjelder ikke for utenlandske militære styrker som transporterer brannfarlige væsker i klasse 3, dersom de oppfyller et tilsvarende regelverk fra hjemlandet.
Kjøretøyene og tankene skal likevel være merket i samsvar med ADR.
Kjøretøyene, tankene og det tilhørende utstyret skal ha et tilsvarende sikkerhetsnivå som i ADR og gjennomførte kontroller skal kunne dokumenteres på forespørsel.
Føreren skal ha tilpasset opplæring, som også omfatter aktuelle kjøreforhold. Gjennomført opplæring skal kunne dokumenteres på forespørsel.

§ 15.Forbud mot fylling og tømming av IBC på kjøretøy

§ 15.Forbud mot fylling og tømming av IBC på kjøretøy

Det er ikke tillatt å fylle eller tømme brannfarlig væske klasse 3 i eller fra IBC som står på et kjøretøy. Forbudet gjelder ikke brannfarlig væske i emballasjegruppe III.

§ 16.Utvidet brukstid for emballasje for enkelte etsende stoffer

§ 16.Utvidet brukstid for emballasje for enkelte etsende stoffer

Emballasje, unntatt IBC og storemballasje, som kun benyttes til transport av UN 3412 maursyre, kan brukes inntil 10 år fra produksjonsdato dersom den brukes i et kontrollert retursystem.
IBC av stiv plast (31H1) som kun benyttes til transport av følgende stoffer i klasse 8:
 1. a.
  UN 3412 maursyre
 2. b.
  UN 1824 natriumhydroksidløsning med høyst 52 prosent natriumhydroksid
 3. c.
  UN 2672 ammoniakkløsning med høyst 25 prosent ammoniakk
 4. d.
  UN 1791 natriumhypoklorittløsning med høyst 15 prosent natriumhypokloritt
 5. e.
  UN 1789 saltsyre

som brukes i et kontrollert og dokumentert retursystem kan benyttes i inntil 7,5 år fra produksjonsdato.

Det skal gjennomføres årlig tilstandskontroll for IBC som er eldre enn 5 år.

§ 17.Transport av farlig gods på buss

§ 17.Transport av farlig gods på buss

Dersom busselskapet tillater det, kan passasjerer ta med farlig gods som er til eget personlig bruk og emballert i originalemballasje.
Uavhengig av busselskapets vurdering er eksplosive stoffer og gjenstander, med unntak av publikumstilgjengelig fyrverkeri og håndvåpenammunisjon, ikke tillatt transportert på buss med passasjerer.

§ 18.Tanktransport med landbruks- eller skogbrukstraktor

§ 18.Tanktransport med landbruks- eller skogbrukstraktor

For transporter i egen jord- eller skogbruksvirksomhet, i tank med landbruks- eller skogbrukstraktor med eller uten tilhenger, som ikke kjører raskere enn 40 km/t ved transport av farlig gods, skal bestemmelsene i ADR om brannslokningsmateriell, skriftlige instruksjoner, merking, tanker og utstyr, og for tanktilhengere krav til elektrisk utstyr, gjelde tilsvarende.
For transporter utenfor egen jord- eller skogbruksvirksomhet gjelder i tillegg kravet om ADR-kompetansebevis.
Traktor nevnt i første ledd skal ha nasjonal godkjenningsattest.
Ammoniakktank skal oppfylle alle krav i ADR 2005 del 6.8 eller senere utgaver inkludert kravene til periodisk kontroll. Ammoniakktank skal minst hvert sjette år gjennomgå magnetpulverprøving for å avdekke eventuelle sprekker.

§ 18a.Bruk av ekstra store kjøretøykombinasjoner

§ 18a.Bruk av ekstra store kjøretøykombinasjoner

Kjøretøy som transporterer farlig gods og som skal ha godkjenning etter ADR del 9 som et FL, AT, EX/II eller EX/III-kjøretøy, skal ikke inngå i modulvogntog eller andre vogntog som overstiger de vekter og dimensjoner som er angitt i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-4.

§ 18b.Tanktransport av UN 3375, mellomprodukt for sprengstoff

§ 18b.Tanktransport av UN 3375, mellomprodukt for sprengstoff

Produkter klassifisert og godkjent som UN 3375 AMMONIUMNITRAT EMULSJON, LØSNING eller GEL, flytende eller fast stoff, og som har bestått testene a, b og c i testserie 8 i UN Testmanualen, del I seksjon 18, kan transporteres uten at egnetheten for transport i tank er ytterligere bevist ved prøving, dersom transporten skjer i tank som er tilvirket av aluminium. Når det benyttes aluminiumstank for UN 3375 på mobile tilvirkningsenheter for eksplosiver (MEMU), kreves det ikke sprengblekk eller andre særskilte trykkavlastningsordninger på tanken.
Denne bestemmelsen gjelder ikke for transport i multimodale tanker.

§ 12.Transport av farlig avfall

Transport av inntil 500 kg netto farlig gods, klassifisert som farlig avfall i henhold til avfallsforskriften, er ikke underlagt andre krav i ADR enn de som gjelder for emballasje, tanker, merking, samemballering, sikkerhetsrådgiver og transportdokumenter, når sjåføren er opplært i:
 1. a.
  bestemmelser for transport av farlig avfall
 2. b.
  hovedtyper av farer, inkludert merking og faresedler
 3. c.
  forebyggende tiltak og sikkerhetstiltak tilpasset de ulike typer farer
 4. d.
  sikker lasting, lossing og transport av farlig avfall
 5. e.
  funksjon og prosedyrer for drift av teknisk utstyr på kjøretøy
 6. f.
  grunnleggende kunnskap for å minimere sannsynligheten for uønskede hendelser
 7. g.
  beredskapsprosedyrer, herunder nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten til mannskapet samt publikum og miljøet
 8. h.
  bevissthet om sikring (security)
 9. i.
  bestemmelsene for transport av farlig gods i vegtunneler og aktuelle forebyggende tiltak og beredskapstiltak for slik transport.
Varigheten av opplæringen skal være minimum 6 timer. Dokumentasjon på opplæringen skal oppbevares av virksomheten og gjøres tilgjengelig for føreren eller vedkommende myndighet på forespørsel.
Ved innsamling av flytende farlig avfall levert i kanner, bokser eller lignende, kan det benyttes UN-godkjent fat, stiv IBC eller storemballasje som ytteremballasje. Rester av lim, maling, harpiksløsninger eller lignende i emballasje på inntil 10 liter, kan transporteres på pall med pallekarmer, og som i tillegg er tilfredsstillende sikret mot lekkasje.
Farlig avfall som inngår i henteordning fra husholdninger kan transporteres i spesielle kasser med sikret lokk. Slike kasser er tillatt merket «Farlig avfall». Kravene i ADR/RID om samemballering trenger ikke være oppfylt dersom det er truffet tilstrekkelige tiltak som hindrer farlige reaksjoner.
Bestemmelsene i denne paragrafen gjelder likevel ikke for:
 1. a.
  eksplosive stoffer og gjenstander klasse 1
 2. b.
  infeksjonsfremmende stoffer klasse 6.2
 3. c.
  radioaktivt materiale klasse 7.

§ 13.Flyplasstankbil

Flyplasstankbil som ikke er beregnet for bruk på offentlig vei og som ikke har ADR godkjenningsattest, kan kjøre med tom ikke rengjort tank mellom flyplasser, til og fra verksteder, og gjennomføre testkjøring, dersom den er merket med oransje skilt og faresedler i henhold til ADR 5.3.

§ 14.Transport av brannfarlige væsker i klasse 3 som foretas av utenlandske militære styrker

Kravene i ADR gjelder ikke for utenlandske militære styrker som transporterer brannfarlige væsker i klasse 3, dersom de oppfyller et tilsvarende regelverk fra hjemlandet.
Kjøretøyene og tankene skal likevel være merket i samsvar med ADR.
Kjøretøyene, tankene og det tilhørende utstyret skal ha et tilsvarende sikkerhetsnivå som i ADR og gjennomførte kontroller skal kunne dokumenteres på forespørsel.
Føreren skal ha tilpasset opplæring, som også omfatter aktuelle kjøreforhold. Gjennomført opplæring skal kunne dokumenteres på forespørsel.

§ 15.Forbud mot fylling og tømming av IBC på kjøretøy

Det er ikke tillatt å fylle eller tømme brannfarlig væske klasse 3 i eller fra IBC som står på et kjøretøy. Forbudet gjelder ikke brannfarlig væske i emballasjegruppe III.

§ 16.Utvidet brukstid for emballasje for enkelte etsende stoffer

Emballasje, unntatt IBC og storemballasje, som kun benyttes til transport av UN 3412 maursyre, kan brukes inntil 10 år fra produksjonsdato dersom den brukes i et kontrollert retursystem.
IBC av stiv plast (31H1) som kun benyttes til transport av følgende stoffer i klasse 8:
 1. a.
  UN 3412 maursyre
 2. b.
  UN 1824 natriumhydroksidløsning med høyst 52 prosent natriumhydroksid
 3. c.
  UN 2672 ammoniakkløsning med høyst 25 prosent ammoniakk
 4. d.
  UN 1791 natriumhypoklorittløsning med høyst 15 prosent natriumhypokloritt
 5. e.
  UN 1789 saltsyre

som brukes i et kontrollert og dokumentert retursystem kan benyttes i inntil 7,5 år fra produksjonsdato.

Det skal gjennomføres årlig tilstandskontroll for IBC som er eldre enn 5 år.

§ 17.Transport av farlig gods på buss

Dersom busselskapet tillater det, kan passasjerer ta med farlig gods som er til eget personlig bruk og emballert i originalemballasje.
Uavhengig av busselskapets vurdering er eksplosive stoffer og gjenstander, med unntak av publikumstilgjengelig fyrverkeri og håndvåpenammunisjon, ikke tillatt transportert på buss med passasjerer.

§ 18.Tanktransport med landbruks- eller skogbrukstraktor

For transporter i egen jord- eller skogbruksvirksomhet, i tank med landbruks- eller skogbrukstraktor med eller uten tilhenger, som ikke kjører raskere enn 40 km/t ved transport av farlig gods, skal bestemmelsene i ADR om brannslokningsmateriell, skriftlige instruksjoner, merking, tanker og utstyr, og for tanktilhengere krav til elektrisk utstyr, gjelde tilsvarende.
For transporter utenfor egen jord- eller skogbruksvirksomhet gjelder i tillegg kravet om ADR-kompetansebevis.
Traktor nevnt i første ledd skal ha nasjonal godkjenningsattest.
Ammoniakktank skal oppfylle alle krav i ADR 2005 del 6.8 eller senere utgaver inkludert kravene til periodisk kontroll. Ammoniakktank skal minst hvert sjette år gjennomgå magnetpulverprøving for å avdekke eventuelle sprekker.

§ 18a.Bruk av ekstra store kjøretøykombinasjoner

Kjøretøy som transporterer farlig gods og som skal ha godkjenning etter ADR del 9 som et FL, AT, EX/II eller EX/III-kjøretøy, skal ikke inngå i modulvogntog eller andre vogntog som overstiger de vekter og dimensjoner som er angitt i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy § 5-4.

§ 18b.Tanktransport av UN 3375, mellomprodukt for sprengstoff

Produkter klassifisert og godkjent som UN 3375 AMMONIUMNITRAT EMULSJON, LØSNING eller GEL, flytende eller fast stoff, og som har bestått testene a, b og c i testserie 8 i UN Testmanualen, del I seksjon 18, kan transporteres uten at egnetheten for transport i tank er ytterligere bevist ved prøving, dersom transporten skjer i tank som er tilvirket av aluminium. Når det benyttes aluminiumstank for UN 3375 på mobile tilvirkningsenheter for eksplosiver (MEMU), kreves det ikke sprengblekk eller andre særskilte trykkavlastningsordninger på tanken.
Denne bestemmelsen gjelder ikke for transport i multimodale tanker.