§ 10.Sikkerhetsrådgiver

§ 10.Sikkerhetsrådgiver

Virksomhet som kommer i befatning med transport av farlig gods skal utpeke en eller flere sikkerhetsrådgivere som skal ha ansvar for å medvirke til å verne liv, helse, miljø og materielle verdier, samt hindre uønskede tilsiktede hendelser knyttet til aktiviteter med farlig gods. Virksomheten skal sende melding om hvem den har utpekt som sikkerhetsrådgiver til DSB.
Virksomhet som kun utøver følgende aktiviteter er unntatt fra plikten til å utpeke sikkerhetsrådgiver og sende melding etter første ledd:
 1. a.
  transport av farlig gods som ikke krever merking med oransje skilt etter ADR/RID 5.3.2.
 2. b.
  sporadisk transport av farlig avfall definert som farlig gods i transportkategori 3 og 4 i ADR/RID kapittel 3.2 tabell A, under forutsetning av at virksomhetens hoved- eller sekundærvirksomhet ikke er transport, lasting eller lossing av farlig gods
 3. c.
  kontroll- og redningsoppgaver i forbindelse med transport av farlig gods
 4. d.
  militær transport av farlig gods
 5. e.
  transport av farlig gods som i sin helhet foregår innenfor et lukket område.