Kapittel 1 - Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell, ulykker og uønskede tilsiktede hendelser ved landtransport av farlig gods.

§ 2.Virkeområde

§ 2.Virkeområde

Forskriften regulerer forberedelse til, gjennomføring og avslutning av enhver landtransport av farlig gods, herunder forflytting til eller fra en annen transportmåte, samt krav til kontroll- og opplæringsordninger.
ADR og RID er en del av forskriften.
ADR og RID gjelder likevel ikke for:
 1. a.
  transport av farlig gods som i sin helhet foregår innenfor et lukket område
 2. b.
  transport av farlig gods som foretas av mobile maskiner og det farlige godset brukes av den mobile maskinen selv
 3. c.
  militær transport av eksplosive stoffer og gjenstander i klasse 1, samt transport på militære kjøretøy av reservebeholdere med UN 1202 dieselolje, UN 1203 bensin, UN 1223 parafin eller UN 1863 jetdrivstoff fly
 4. d.
  politiets transport av farlig gods ved kontroll og annen myndighetsutøvelse
 5. e.
  tollvesenets transport av farlig gods ved kontroll og annen myndighetsutøvelse.

§ 3.Definisjoner

§ 3.Definisjoner

I forskriften skal følgende forstås slik:
ADR - den til enhver tid gjeldende utgave av den europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods, inngått 30. september 1957, med bilag A og B.
Farlig gods - gods klassifisert som farlig i henhold til ADR/RID, og som inndeles i følgende
klasser:
Klasse 1Eksplosive stoffer og gjenstander
Klasse 2Gasser
Klasse 3Brannfarlige væsker
Klasse 4.1Brannfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer, polymeriserende stoffer og faste eksplosivstoffer som er gjort ufølsomme
Klasse 4.2Selvantennende stoffer
Klasse 4.3Stoffer som utvikler brennbare gasser i kontakt med vann
Klasse 5.1Oksiderende stoffer
Klasse 5.2Organiske peroksider
Klasse 6.1Giftige stoffer
Klasse 6.2Infeksjonsfremmende stoffer
Klasse 7Radioaktivt materiale
Klasse 8Etsende stoffer
Klasse 9Forskjellige farlige stoffer og gjenstander.
Kjøretøy - enhver motorvogn beregnet for bruk på vei, som har minst fire hjul og er konstruert for en maksimal hastighet på over 25 km/t og enhver tilhenger, med unntak av kjøretøy som går på skinner, og mobile maskiner, samt landbruks- og skogbrukstraktorer som ikke kjører raskere enn 40 km/t ved transport av farlig gods.
RID - den til enhver tid gjeldende utgave av det internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane, som fremgår av vedlegg C i konvensjonen om internasjonal jernbanetransport (COTIF).
Tom, ikke rengjort tank - tank, inklusiv stasjonær tank, som inneholder mindre væske eller gass i væskefase enn 15 prosent av tankens volum, og maksimalt 1500 kg.

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell, ulykker og uønskede tilsiktede hendelser ved landtransport av farlig gods.

§ 2.Virkeområde

Forskriften regulerer forberedelse til, gjennomføring og avslutning av enhver landtransport av farlig gods, herunder forflytting til eller fra en annen transportmåte, samt krav til kontroll- og opplæringsordninger.
ADR og RID er en del av forskriften.
ADR og RID gjelder likevel ikke for:
 1. a.
  transport av farlig gods som i sin helhet foregår innenfor et lukket område
 2. b.
  transport av farlig gods som foretas av mobile maskiner og det farlige godset brukes av den mobile maskinen selv
 3. c.
  militær transport av eksplosive stoffer og gjenstander i klasse 1, samt transport på militære kjøretøy av reservebeholdere med UN 1202 dieselolje, UN 1203 bensin, UN 1223 parafin eller UN 1863 jetdrivstoff fly
 4. d.
  politiets transport av farlig gods ved kontroll og annen myndighetsutøvelse
 5. e.
  tollvesenets transport av farlig gods ved kontroll og annen myndighetsutøvelse.

§ 3.Definisjoner

I forskriften skal følgende forstås slik:
ADR - den til enhver tid gjeldende utgave av den europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods, inngått 30. september 1957, med bilag A og B.
Farlig gods - gods klassifisert som farlig i henhold til ADR/RID, og som inndeles i følgende
klasser:
Klasse 1Eksplosive stoffer og gjenstander
Klasse 2Gasser
Klasse 3Brannfarlige væsker
Klasse 4.1Brannfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer, polymeriserende stoffer og faste eksplosivstoffer som er gjort ufølsomme
Klasse 4.2Selvantennende stoffer
Klasse 4.3Stoffer som utvikler brennbare gasser i kontakt med vann
Klasse 5.1Oksiderende stoffer
Klasse 5.2Organiske peroksider
Klasse 6.1Giftige stoffer
Klasse 6.2Infeksjonsfremmende stoffer
Klasse 7Radioaktivt materiale
Klasse 8Etsende stoffer
Klasse 9Forskjellige farlige stoffer og gjenstander.
Kjøretøy - enhver motorvogn beregnet for bruk på vei, som har minst fire hjul og er konstruert for en maksimal hastighet på over 25 km/t og enhver tilhenger, med unntak av kjøretøy som går på skinner, og mobile maskiner, samt landbruks- og skogbrukstraktorer som ikke kjører raskere enn 40 km/t ved transport av farlig gods.
RID - den til enhver tid gjeldende utgave av det internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane, som fremgår av vedlegg C i konvensjonen om internasjonal jernbanetransport (COTIF).
Tom, ikke rengjort tank - tank, inklusiv stasjonær tank, som inneholder mindre væske eller gass i væskefase enn 15 prosent av tankens volum, og maksimalt 1500 kg.