Rettsakter

§ 1.

§ 1.

Følgende deler av EØS-avtalen gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig:
  1. 1.
    Vedlegg XIII nr. 37dc (vedtak 2009/965/EF vedrørende referansedokument referert til i artikkel 27 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem som endret ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2299).
  2. 2.
    Vedlegg XIII nr. 37de (vedtak 2011/155/EU om offentliggjøring og forvaltning av referansedokumentet nevnt i artikkel 27 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem).

§ 2.

§ 2.

Statens jernbanetilsyn er nasjonal sikkerhetsmyndighet som nevnt i vedtak 2011/155/EU.
Statens jernbanetilsyn godkjenner det nasjonale referansedokumentet som nevnt i artikkel 4 i vedtak 2011/155/EU.

§ 3.

§ 3.

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 2. juli 2010 nr. 1063 om gjennomføring av kommisjonsvedtak 2009/965/EF av 30. november 2009 vedrørende referansedokument referert til i artikkel 27(4) i direktiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem.